Seniordans Sønderjylland/Ribe
Medlem af Dans-Danmark

Referater og vedtægter

Vedtægter for

 

Medlem af danseforbundet

Dans Danmark 

 

2022

 

§ 1 – Formål

stk. 1   At udbrede kendskab til og fremme interessen for seniordans, så flest mulige får tilbud om aktiv medvirken i seniordans som middel til kulturel indsigt samt fysisk og psykisk sundhed og glæde.

stk. 2   Gennem aktiviteterne at fremme kontakten mellem deltagerne for udbygning af socialt netværk.

stk. 3   At afholde og koordinere stævner, inspirationskurser og andre fælles arrangementer til fordel for klubbens trivsel og som grundlag for arbejdet i ”Dans Danmark”.

stk. 4   Som medlem af ”Dans Danmark” overholder klubben danseforbundets love og bestemmelser.

 

§ 2 – Medlemskab

stk. 1   Som medlemmer optages personer, der støtter klubbens formål.

stk. 2.  Klubben er hjemmehørende i formandens bopælskommune.

 

§ 3 – Bestyrelsen

stk. 1   Klubben ledes af en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer. Det tilstræbes, at et eller flere medlemmer af bestyrelsen er danseledere. Desuden vælges 2 suppleanter.

stk. 2   Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år – og kan genvælges. På lige år vælges 2 personer og på ulige år vælges 1 eller 3 personer. Suppleanterne vælges for 1 år ad gangen.

stk. 3   Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen, vælger 1 formand, 1 sekretær samt 1 kasserer.

stk. 4   Møde i bestyrelsen afholdes, når denne finder det nødvendigt. Dagsorden skal foreligge.

stk. 5   Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal.

stk. 6   Der skrives referat af møderne, og referatet godkendes af de tilstedeværende.

 

§ 4 – Regnskab og revision

stk. 1   Regnskabsåret er 1/1 – 31/12.

stk. 2   Regnskabet revideres inden generalforsamlingen af 2 blandt medlemmerne valgte revisorer.

stk. 3   Klubbens formue skal være anbragt i et anerkendt pengeinstitut.

 

§ 5 – Generalforsamling

stk. 1   Klubbens ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af 1. kvartal.

stk. 2   Indkaldelse til generalforsamlingen foretages enten i medlemsbladet eller med udsendelse til medlemmerne med mindst 3 ugers varsel. I indkaldelsen henvises til dagsorden ifølge vedtægterne, ligesom ekstra punkter nævnes, hvis disse kendes på tidspunktet for indkaldelsen.

stk. 3   Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 1/4 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt krav og medsender motiveret dagsorden; i begge tilfælde med mindst 4 ugers varsel.

stk. 4   Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

stk. 5   Forslag til valg af medlemmer til bestyrelsen samt valg af suppleanter kan fremsættes på generalforsamlingen.

stk. 6   Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal.

stk. 7   Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde:

                   1.  Valg af dirigent

                   2.  Formandens beretning

                   3.  Kassererens regnskab

                   4.  Indkomne forslag

                   5.  Valg af bestyrelse + suppleanter

                   6.  Valg af revisorer + revisorsuppleant. Alle vælges for 1 år.

                   7.  Fastsættelse af kontingent    

                   8.  Eventuelt

stk. 8   Stemmeret ved generalforsamlingen har alle fremmødte medlemmer, der er registreret i klubben – med 1 stemme. Ønsker et medlem skriftlig afstemning, skal dette gennemføres.

 

§ 6 – Vedtægtsændringer

stk. 1. Generalforsamlingen træffer beslutning om vedtægtsændringer med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.

 

§ 7 – Ophør

stk. 1   Opløsning af klubben kan kun ske efter en beslutning på den ordinære generalforsamling, hvis forslaget har været på dagsordenen, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

stk. 2   I tilfælde af ophør træffer bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af en eventuel formue til lignende aktiviteter for ældre inden for det geografiske område, som klubben dækker.

 

§ 8 – Tegning og hæftelse

stk. 1   Klubben forpligtes ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf det ene skal være formanden.

stk. 2   Formanden meddeler kassereren fuldmagt til daglige løbende forretninger.

stk. 3   Bestyrelsen hæfter kun for sine forpligtelser med klubbens aktiver. Der påhviler ikke klubbestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse.

 

Vedtægterne, som træder i kraft den 14. juli 2022, er vedtaget på generalforsamlingen i Landsforeningen ”Dansk Senior Dans” i Ullerslev, den 14. juli 2022.

 

Godkendt på den ekstraordinære generalforsamling i klubben Seniordans Sønderjylland/Ribe i Arnum den 23. august 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat ekstraordinær generalforsamling tirsdag, den 23. august 2022

i Klubben Seniordans Sønderjylland/Ribe

på Arnum Skole, 6510 Gram

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Oplæg ved formanden
 3. Gennemgang af vedtægter, som Landsforeningens generalforsamling har vedtaget den 14. juli 2022. Ændringer i disse kan ske på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de afgivne stemmer
 4. Indkomne forslag (Frist: 14 dage før generalforsamlingen)
 5. Valg af bestyrelse. Genvalg fra den ordinære generalforsamling kan ske.
 6. Valg af revisorer. Genvalg fra den ordinære generalforsamling kan ske.
 7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2023)
 8. Eventuelt

 

Mødt fra bestyrelsen var Erling Møller Kristensen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen og Dorte Marie Schultz. Afbud fra suppleant Anna-Marie Larsen. Vi var ca. 25 til generalforsamlingen.

 

Formand Erling Møller Kristensen bød velkommen til vores første generalforsamling i den nye klub og takkede for fremmødet.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes Tage Lametsch, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig, idet generalforsamlingen var indvarslet i maj nummeret af Danseretningen og herudover bekendtgjort på hjemmesiden.               

 

Ad 2) Formandens oplæg:

 

Siden sidste generalforsamling, som vi havde d. 12. marts også her i Arnum, er der sket mange ting.

 

Landsforeningen afholdt Årsmøde d. 22. januar, hvor de fleste regioner var mødt op. Årsmødet var reduceret til en dag. Medlemskab af Dans Danmark var vigtigste punkt på programmet, hvor Dorte fra Dans Danmark havde et indlæg og herefter kunne forsamlingen spørge ind til. Resultatet blev, at der var stor interesse for et medlemskab.

 

Landsforeningen havde deres generalforsamling d. 23. april, hvor Dans Danmark igen var på dagsorden, og der skulle stemmes, om der stadig var interesse for et medlemskab. Kun 6 ud af 56 stemte imod eller undlod at stemme

 

Herefter var der indkaldt til ekstraordinær generalforsamling d. 14. juli i Ullerslev, hvor der skulle vælges et aktivitetsudvalg, som træder i kraft i det nye år.

 

I vores region er vi blevet udvidet med Ribe regionen, da de ønskede at stoppe. Vi håber, at medlemmerne vil føle sig godt hjemme. Vi dækker et stort område, men vil forsøge at lægge aktiviteter ud, så alle kan være med på et eller andet tidspunkt.

 

Pt. er vi 200 medlemmer heraf kommer ca. 60 fra Ribe, men vi håber med medlemskab af Dans Danmark, at vi kan blive endnu flere.

 

Ad 3) Dirigenten gennemgik de nye vedtægter for klubben § for §, så der var mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

Udover et par redaktionelle (sproglige) ændringer godkendtes vedtægterne af generalforsamlingen. Gitte kontakter Dans Danmark angående de sproglige ændringer. .

 

Ad 4) Der var ingen indkomne forslag.

 

Ad 5) Til bestyrelsen genvalgtes Erling Møller Kristensen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen og Dorte Marie Schultz.

 

Suppleant Anna-Marie Larsen blev genvalgt. Vi mangler stadig en suppleant, men ingen af de fremmødte ønskede at opstille. Vi håber at kunne finde en fra Ribe området.

 

Ad 6) Revisorerne Clara Christensen og Kirsten Engel blev genvalgt.

           Revisorsuppleant Lise Schmidt blev genvalgt.

 

Ad 7) Bestyrelsen foreslog, at kontingentet for 2023 skal være kr. 150 pr. person således, at også par betaler kr. 150 x 2. Vi skal sende ca. 60% videre til Dans Danmark og derfor vil vi ikke i øjeblikket sætte kontingentet yderligere ned.

 

Dirigenten foreslog, at de fremmødte ved håndsoprækning kunne tilkendegive, om de var enig i de kr. 150 pr. person. Der var stor enighed om de kr. 150, om ikke fra alle, så næsten alle.

 

Der blev spurgt, om Danseretningen fortsætter med at udkomme på papir. Det gør den i hvert fald indtil videre. Dagmar orienterede om, at vi måske fik nogle sider i Dans Danmarks blad.

 

Ad 8) Dagmar gjorde opmærksom på, at vi ikke skal betale kontingent til Landsforeningen, som vi plejer i efteråret. Eventuel betalingsservice kan annulleres. Der vil senere blive orienteret om, hvordan betalingen for 2023 skal ske, senest i Danseretningen i januar 2023. Betalingen skal fremover ske til klubbens konto.

 

Gitte fortalte, at vores webmaster gennem mange år ikke ønsker at fortsætte og spurgte, om der var nogen blandt forsamlingen, der kunne og ville påtage sig den opgave. Eller om de eventuelt kendte nogen, der kunne. Ingen meldte sig desværre. Gitte kontakter Dans Danmark for at høre, om de kan være behjælpelige hermed.

 

Hermed sluttede generalforsamlingen og formanden takkede dirigenten for at lede os godt igennem generalforsamlingen.

 

 

Ref/Gitte

 

Referat af generalforsamling lørdag, den 12. marts 2022

i Dansk Senior Dans, Region Sønderjylland

på Arnum Skole, 6510 Gram

 

 

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens regnskab
 4. Drøftelse om regionens overgang til at blive medlem af ”Dans Danmark”
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelse

 

På valg er:    Erling Møller Kristensen (modtager genvalg)

                      Margit Jakobsen (ønsker ikke genvalg)

 

Og suppleanter: 

                      Anna-Marie Larsen

                      Dorthe Marie Schultz

 

 1. Valg af revisorer

Clara Christensen

Kirsten Engel

 

        Og revisorsuppleant

                      Lise Schmidt

 

 1. Eventuelt

 

 

Mødt fra bestyrelsen var Margit Jakobsen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen og suppleant Dorte Marie Schultz. Afbud fra Erling Møller Kristensen og Anna-Marie Larsen, som begge er ramt af corona. Vi var i alt 37 til generalforsamlingen.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes Clara Christensen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

indvarslet, idet generalforsamlingen var indvarslet i januar nummeret af Danseretningen.                

 

Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen ansås således for lovlig og beslutningsdygtig.

 

Ad 2) Formandens beretning, som Gitte læste op, da formanden ikke kunne komme

 

Der var ingen Årsmøde i Landsforeningen i 2021 på grund af coronaen.

 

Årsmøde i Landsforeningen er d. 23. -24. januar 2022 på hotel Medio, i Fredericia var berammet til kun en enkelt dag igen på grund af Coronaen. Deltagere skulle have været Margit og Dorthe Schultz samt Erling. (Margit og Dorthe meldte afbud)

 

 

På mødet blev der snakket om overgang til Dans Danmark, som måske bliver en realitet fra oktober i år, hvis det bliver stemt igennem til Landsforeningens generalforsamling d. 23. april i Aars, så jeg håber, at der er mange, som vil tage køreturen til Aars denne dag og tage beslutning for det evt. nye samarbejde.

 

På Landsplan er der maj 2021 1468 betalende medlemmer. I 2020 på samme tid 2282, så en nedgang på 814 medlemmer. For hele 2019 var der 2384 medlemmer, en tilbagegang på 916 medlemmer.

 

På landsplan er der 208 dansesteder og ca. 166 danseledere. I vores region 18 dansesteder og 9 danseledere.

 

I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2020, på 200 medlemmer, og i 2021 138 medlemmer. Mange har glemt at betale, da der ikke blev danset i en længere periode, og derfor heller ikke har fået en påmindelse fra danselederen. Jeg håber så til gengæld at mange igen ønsker at være medlem efter, at vi igen danser.

 

Det koster kr. 160 for enkelte og 240 for par. Der kommer et blad ud 3 gange om året. Det er et meget flot blad, som vi glæder os til at læse. Der er mange tilbud i bladet bl. a. rejser og højskoleophold samt aktiviteter rundt omkring. Medlemmer af Landsforeningen har også den fordel, at de sparer kr. 50, hver gang de ønsker at deltage i et af de arrangementer, vi udbyder i Regionen.

 

Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2021

Vi fik afviklet den udskudte generalforsamling og Efterårsstævne lørdag d. 30. oktober, så det var hvad vi fik gennemført.

Vinterfestet på Agerskov kro i 2022 havde vi også aflyst i år, men vi håber, at det fremadrettet bliver mere normalt.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle danserne, også en tak til jer, som er medlem af Landsforeningen. Ligeså en tak fordi I støtter op om vores arrangementer i regionen.

 

Tak til Gitte som sørger for udsendelse af indbydelser og har kontakt til vores hjemmeside som styres af Kirsten Toft, så også en tak til hende.

Tak til Margit som styrer musikken til vores arrangementer

Tak til Dagmar for at tage imod tilmeldinger og regnskab.

Tak til Ane Marie og Aage som står for salg af lodder og afvikling af lotteri.

Tak til jer som står for indkøb af præmier til lotteri og tak til resten af bestyrelsen.

Tak til revisorerne samt danselederne og sidst en tak til alle for godt samarbejde.  

Udarbejdet af Erling

 

 

Ad 3) Kasserer Dagmar Skov fremlagde regnskabet for 2021, men gjorde opmærksom på, at det endnu ikke var revideret, da den ene revisor var forhindret. Dette vil ske efterfølgende.

 

Regnskabet viste indtægter for kr. 5.291 og udgifter for kr. 5.663,30, hvilket gav et underskud på kr. 372,30.

 

Formuen pr. 31.12.2021 udgør bankindestående kr. 22.336,52, stævnekonto kr. 332,32, kassebeholdning kr. 1.278, forudbetalt kr. 2.370, i alt kr. 26.316,84, og da der er forud indbetalt kr. 275, balancerer regnskabet med kr. 26.316,84.

 

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

 

Ad 4) Jan Todsen, som er næstformand i Dans Danmark, fortalte en masse om, hvorledes Dans Danmark er organiseret.

 

Formålet er at få etableret et stærkt forbund, så mange vælger dans som idræt. Forbundet ønsker at fremme foreningsdans og ønsker tilbud til alle aldre, både i bredde og dybde.

 

Dans Danmark vil derfor gerne have Seniordans med som den femte danseform sammen med Breaking, Different Styles, Folkedans og Standard/Latin. Jan opfordrede til, at så mange som muligt kom til generalforsamlingen i Landsforeningen i Aars lørdag, den 23. april 2022, hvor der skal træffes beslutning om opløsning af Landsforeningen Dansk Senior Dans.

 

Hvis Seniordans går med, skal vores Landsforening betale et beløb, som endnu ikke er fastlagt, til Dans Danmark for at starte op. Landsforeningens resterende formue kan reserveres til f.eks. udgivelse af Danseretningen i en årrække eller et andet formål.

 

Kontingentet, som medlemmerne betaler, kan muligvis nedsættes. De enkelte regioner (fremover klubber) bestemmer selv kontingentets størrelse. Klubberne skal betale kr. 75 pr. danser til Dans Danmark plus et gebyr, som fastsættes ud fra medlemstallet i klubben. Jan viste et regneeksempel med 100 medlemmer. Det viste, at klubben skal betale kr. 87 pr. medlem til Dans Danmark. Resten af kontingentet bliver i klubben, som også beholder sin formue ved overgangen.

 

Hvis Seniordans går med, skal vi have et udvalg på op til 7 medlemmer, som vil være at betragte som en bestyrelse, svarende til vores nuværende bestyrelse i Landsforeningen. 

 

Dans Danmark har sekretariat i Odense, hvor der er 2 ansatte, som hjælper udvalgene. Den ene er konsulent, som f.eks. kunne hjælpe Ribe med at få gang i Seniordansen. I Odense kan dansebeskrivelser mv. opbevares, der er mødelokaler og en arbejdsplads, hvis vi får brug for det.

 

Sekretariatet kan hjælpe med at søge legater. Velux fonden har f.eks. en fond for aktive ældre, nævnte han.

 

Regnskabet laves fremover af Dans Danmark. Landsforeningen skal blot sende bilagene ind. Stævnebudget skal godkendes. (Dette opfattede jeg som Landsforeningens arrangementer og regnskab/Gitte).

 

Hvis vi i Senior Dans Sønderjylland ønsker at lave et arrangement, kan vi gøre som nu, hvor vi selv  hæfter for underskud og får overskud. Eller vi kan få Dans Danmark til at stå for det, så de dækker evt. underskud og får overskuddet.

 

Har Dans Danmark noget forslag til, hvad vi gør for at få alle dansere til at melde sig ind i Seniordanseforeningen? Nej, var svaret.

 

Hvilke ulemper ved at tilslutte sig ? Eneste ulempe er, at Dansk Senior Dans nedlægges.

 

Fordelene er blandt andet:

 

Mulighed for at indgå i samarbejde med andre dansearter. Jan nævnte f.eks.

Folkedans, som måske kunne lave arrangementer eller andet sammen med os.

 

Juridisk rådgivning

Forsikringsdækning (danseledere)

Mulighed for at markedsføre Seniordans i Dans Danmarks medlemsblad ”Danseliv”

Sparring og vidensdeling

Et fælles sekretariat, der sikrer, at synergier opnås

Følelsen af at være en del af noget større

Kontingenterne administreres via et online medlemsregister (skal holdes a’jour af de enkelte klubber)

 

 

Ad 5) Ingen indkomne forslag.

 

Ad 6) Erling Møller Kristensen blev genvalgt til bestyrelsen.

           Dorte Marie Schultz blev valgt til bestyrelsen. Ingen andre ønskede at opstille.

 

Suppleant Anna-Marie Larsen blev genvalgt.

 

Ingen ønskede at opstille som anden suppleant, men generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til at supplere med en suppleant, når vi finder en.

 

Ad 7) Revisorerne Clara Christensen og Kirsten Engel blev genvalgt.

           Revisorsuppleant Lise Schmidt blev genvalgt.

 

Ad 8) Dagmar spurgte, om der var interesse for, at vi fandt billige steder at holde generalforsamling mv. hvor vi selv skulle lave en del. Eller var der mere stemning for at betale for smørrebrød eller kaffe. Flertallet var mest interesseret i kaffebord.

 

Kirsten og Gitte pointerede, at det var vigtigt at sprede arrangementerne over hele Sønderjylland.

 

Dagmar overrakte en gavepakke til Margit, som har været med i bestyrelsen fra 2010, og takkede hende for det store arbejde, hun har udført.

 

Hermed sluttede generalforsamlingen og Dagmar takkede Clara for at være dirigent.

 

Og endelig nåede vi til kaffen, hvor vi både fik wienerbrød, brødtårte og småkager. Efter kaffen trak vi lod om alle de gode gevinster, som Ane Marie og Aage havde købt.

 

Til sidst dansede vi til kr. 16.15 og sluttede af med en sang.

 

Ref/Gitte

 

                     

 

                                                                                                         Referat af generalforsamling lørdag, den 30. oktober 2021

i Dansk Senior Dans, Region Sønderjylland

på Arnum Skole, 6510 Gram

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse:

            På valg er:    Ane Marie Jensen                         (modtager genvalg)

                                    Dagmar Skov                                 (modtager genvalg)

                                    Gitte Hansen                                  (modtager genvalg)

og suppleanter:

                                     Hanne Lorenzen                          (modtager ikke genvalg)

                                     Anna-Marie Larsen                     (modtager genvalg)                            

6) Valg af revisorer:

                                    Clara Christensen           

                                    Christian Christensen   

og revisorsuppleant:

                                    Kirsten Engel                                  (modtager genvalg) 

7) Eventuelt

 

Mødt var bestyrelsen:

Erling Møller Kristensen, Margit Jakobsen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen. Herudover 35 dansere, således at vi i alt var 40.

Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes Gitte Hansen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet generalforsamlingen ifølge vedtægterne var indvarslet i september nummeret af Danseretningen og ligeledes bekendtgjort på Seniordans Syd.dk. Ifølge vedtægterne skulle generalforsamlingen have været afholdt inden udløbet af 1. kvartal, men dette har på grund af covid-19 restriktionerne ikke været muligt. 

Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen ansås således for lovlig og beslutningsdygtig.

 

Ad 2) formandens beretning:

Sidste gang vi har været til Årsmøde i Landsforeningen var på Agerskov kro, og det var Margit, Gitte og Anne Marie. Jeg var også med da jeg sidder i Landsbestyrelsen.

Næste Årsmøde i Landsforeningen er d. 22. -23. januar 2022 på hotel Medio, i Fredericia.

Deltager er Margit, Dagmar og Erling.

På Landsplan er der pr. 31. maj 2021 1468 betalende medlemmer. I 2020 på samme tid 2282, så en nedgang på 814 medlemmer. For hele 2019 var der 2384 medlemmer, en tilbagegang på 916 medlemmer.

På landsplan er der 208 dansesteder og ca. 166 danseledere. I vores region 20 dansesteder og 10 danseledere.

I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2020, på 200 medlemmer, og i 2021 138 medlemmer. Mange har glemt at betale, da der ikke blev danset i en længere periode, og derfor heller ikke har fået en påmindelse fra danselederen. Jeg håber så til gengæld at mange igen ønsker at være medlem efter, at vi igen danser.

Det koster kr. 160 for enkelte og 240 for par. Der kommer et blad ud 3 gange om året. Det er et meget flot blad, som vi glæder os til at læse. Der er mange tilbud i bladet bl. a. rejser og højskoleophold samt aktiviteter rundt omkring. Medlemmer af Landsforeningen har også den fordel, at de sparer kr. 50, hver gang de ønsker at deltage i et af de arrangementer, vi udbyder i Region Sønderjylland.

Vi vil jo alle gerne have, dygtige instruktører, nye danse og god musik til dansen, og det koster i størrelsen kr. 140.000, hver gang, vi skal have produceret en ny CD og DVD. Derfor er det vigtigt, at vi støtter op om Landsforeningen Dansk Senior Dans.

Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2020:

Vinterfesten på Agerskov kro var d. 2. februar med 81 dansere. Vi vil nok begrænse antallet til max 70 af hensyn til dansepladsen, hvis det fortsat skal være på Agerskov kro.

Generalforsamling på Gråsten Landbrugsskole med 71 dansere.

Højskoledag i Toftlund blev aflyst.

Der var ingen sommerdans i Arnum.

Bothilde havde heller ikke sommerdans, da alt var aflyst.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle danserne, også en tak til jer, som er medlem af Landsforeningen. Ligeså en tak fordi I støtter op om vores arrangementer i regionen.

Tak til Gitte som sørger for udsendelse af indbydelser og har kontakt til vores hjemmeside som styres af Kirsten Toft, så også en tak til hende.

Tak til Margit som styrer musikken til vores arrangementer

Tak til Dagmar for at tage imod tilmeldinger og regnskab.

Tak til Ane Marie og Aage som står for salg af lodder og afvikling af lotteri.

Tak til jer som står for indkøb af præmier til lotteri og tak til resten af bestyrelsen.

Tak til revisorerne samt danselederne og sidst en tak til alle for godt samarbejde.  

 

Ad 3) Kasserer Dagmar Skov fremlagde regnskabet for 2020, som viste indtægter på kr. 31.582,00 og udgifter på kr. 31.862,90, hvilket gav et underskud på kr. 280,90.

Formuen pr. 31.12.2020 udgør bankindestående kr. 23.211,14, stævnekonto kr. 1.525,00 og kassebeholdning kr. 1.888,00, i alt Kr. 26.624,14, og da der er forudbetalt kr. 910,00, balancerer regnskabet med kr. 26.624,14.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

 

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

 

Ad 5) Da ingen andre ønskede at opstille til bestyrelsen, blev følgende genvalgt:

                           Ane Marie Jensen, Dagmar Skov og Gitte Hansen

Som suppleant genvalgtes:

 Anna-Marie Larsen

nyvalgt blev:

 Dorte Marie Schultz, Gl. Aabenraavej 10, st., 6360 Tinglev

Ad 6) Som revisor genvalgtes:

                           Clara Christensen, Rudbølvej 50, 6280 Højer

         nyvalgt blev:

Kirsten Engel, Dyrhøj 6 A, 6300 Gråsten

         Og som revisorsuppleant valgtes:

                           Lise Schmidt, Arnum

      

Ad 7) Under eventuelt var der spørgsmål til eventuel fremtidig tilslutning til Dans Danmark. Erling oplyste, at vi får mere information herom til årsmødet i januar måned.

Generalforsamlingen tog kun en lille halv times tid, hvorefter vi dansede, inden vi fik kaffe med lækker lagkage og småkager.

Efter kaffen trak vi lod om alle de gode gevinster, som Dagmar havde købt.

Herefter dansede vi til kl. 16. Vi samledes alle midt på dansegulvet og sluttede med en sang.

Ref./Gitte

Sign. Ane Marie Jensen   sign. Erling Møller Kristensen   sign. Dagmar Skov

Sign. Margit Jakobsen   sign Anna-Marie Larsen   sign Dorte Marie Schultz   sign. Gitte Hansen

 

Generalforsamling

i landsforeningen

Søndag d. 18. oktober 2020

på Aarup Kro, Bredgade 10, 5560 Aarup

Referat.

8 regioner er repræsenteret. I alt deltog 36 medlemmer i generalforsamlingen.

 1. Valg af dirigent.

Freddy Herbst, region Vejle, blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen er rettidigt indvarslet og bliver afholdt efter vedtægterne.

 1. Formandens beretning.

Generalforsamling nr. 34. I 2019 var der 86 deltagere på Viggården. I år er vi flyttet fra Brønderslev til Årup. 2020 kommer til at fylde meget i denne beretning, selvom det egentlig skulle være 2019, der skulle snakkes om.

I 2019 var vi 2307 medlemmerne – tilbagegang på 8 %.

I efteråret 2019 blev opfølgningskurserne aflyst, Syd for Strømmen afholdt deres eget.

Økonomi: Underskud (bevidst). Kontingentforhøjelse med 20 kr. Så vi får formentlig et pænt overskud i år, da vi har aflyst mange arrangementer.

Landsforeningen uddeler årligt 20000 kr. til foreningerne. Nye formænd i 3 foreninger. Formandsbreve udsendes efter bestyrelsesmøderne.

Ny orienteringsfolder (grøn).

200 dansesteder og ca. 250 danseledere.

Årsmødet i januar giver mulighed for snak og orientering regionerne imellem. I 2021 bliver det i Fredericia. Regionerne og landsforeningen har hjemmesider, der fungerer fint. Vi har vores egen facebookside.

Danseretningen er af høj kvalitet. Lene har været redaktør i 9 år. Nu skal vi have en ny.

Siden 2016 har der været arbejde i gang med at skabe et fælles danseforbund. Internationalt samarbejde fortsætter.

2020 – Coronaen holdt sit indtog. Alt blev aflyst, incl. udgivelsen af Danseretningen.

Vedr. CD20: Den er færdig, men der er ikke indspillet en DVD. Region Himmerland afholder landskursus i 2023 i stedet for det, der blev aflyst i år.

Nyt danseforbund: DIF holder møder med Folkedans, Sportsdans, Squaredans og Seniordans. Vi deltager i en række møder med henblik på at slå det hele sammen i Dans Danmark. Fælles ledelse med adskilte afdelinger. Vores regioner skal hedde klubber og beholde deres formue. Fælles kontingent. Det er en svær opgave. Vi er forbeholdne over for sammenlægningen. Vi har pt. en økonomi, der muliggør, at vi kan stå udenfor.

Tak til danselederne, Kaj og bestyrelsen.

Spørgsmål: Hvem træffer den endelige afgørelse om en evt. sammenlægning? Svar: Det gør generalforsamlingen her, samt regionernes generalforsamlinger.

Spørgsmål vedrørende omdelingen af Danseretningen. Kan Danseretningen evt. sendes til danselederne? Svar: Ikke alle medlemmer danser. Det har været debatteret før, og vi fastholder Post Nord.

Beretningen godkendes.

 

 1. Kassererens regnskab.

Regnskab uddelt og fremlagt af Erling. Regnskabet passer med budgettet.

Det er Kaj, der er regnskabsfører. Regnskabsføreren får honorar. Erling er ”kun” folkevalgt.

Spørgsmål: Kan Landsforeningen søge coronapuljen på alle regionernes vegne, så vi kan få godtgjort det, vi ikke har fået ind?

Svar: Regionerne har styr på det. Bo skriver ud til regionerne om dokumentation for aflyste arrangementer.

Indlæg: Vi kan ikke dokumentere noget, da alle penge er gået retur efter aflysningerne. Det skulle jo bare løbe rundt.

 

Beretningen er godkendt.

 

 1. Indkomne forslag.

Inger Mortensen: Spørgsmål vedrørende lederkurser. Det er for dyrt at komme på kursus. Kan man lave et éndagskursus til billigere pris? Der er ingen forening bag, der kan betale.

Debat om forslaget: Doris, Glumsø: Kommunen har en pulje, der kan bidrage til betaling af kurser for ældre. Landsforeningen bør kræve, at kommunerne overholder den kommunegaranti, at de skal betale, når man underviser ældre.

”Føl-ordninger” er fine, men kurser er nødvendige bl.a.  for at fastholde terminologien i dansen.

Der ER penge rundt omkring i forskellige fonde, der kan søges.

 

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter. Lene Damkjær og Solveig Christiansen er på valg til bestyrelsen.

Som suppleanter er Tove Malberg og Eva Schmidt på valg.

Solveig og Tove foreslås som valg til bestyrelsen. De takker for valget.

Suppleanter: Der skal vælges to suppleanter: Lene Damkjær, Laila Elkjær, Gerda Jensen og Lars Nielsen stiller op. Eva Schmidt ønsker ikke genvalg.

Stemmetællere: John Nørmark, Hans Nielsen.

Lene Damkjær: 29

Laila Elkjær: 21

Lars Nielsen: 17

Gerda Jensen: 0

Lene Damkjær er 1. suppleant. Laila Elkjær er 2. suppleant.

 

 1. Valg af revisor.

Bestyrelsen foreslår genvalg af nuværende revisionsselskab: Dansk Revision Brønderslev.

 

 1. Fastsættelse af kontingent.

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 160 kr. for enlige, 240 kr. pr. par.

 1. Eventuelt. 

Er Dansk Seniordans et beskyttet navn? Der er i kommunen seniordans i andet regi.

Spørgsmål: Hvornår udkommer DVD’en til CD20?

Svar: Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige nogen tidshorisont.

I den givne situation kan vi ikke tillade os som forening at udgive en DVD, der viser partnerskift mm, og som ikke overholder reglerne for afstandskrav mm.

 

Flere indtægter ved at skaffe flere annoncører? Det vil vi tage op.

 

Uddeling af bladet? Via regionerne? Det bliver taget op.

 

Vi vil begrænse antallet af deltagere på årsmødet til 3 pr. region = 39 + 9 i bestyrelsen = 48. Vi må være 50.

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.35.

Tak til Lene Damkjær for det store arbejde – bl.a. med bladet.

Tak til Eva for det store arbejde, hun har lagt i bestyrelsen siden 1991.

 

Referent: Helle Milàn Nielsen

 

 

 

Referat af generalforsamling  lørdag, den 29. Februar 2020

i Dansk Senior Dans, Region Sønderjylland

på Gråsten Landbrugsskole, 6300 Gråsten

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse:

            På valg er:    Erling Møller Kristensen           (modtager genvalg)

                                    Margit Jacobsen                            (modtager genvalg)

og suppleanter:

                                     Hanne Lorenzen                          (modtager genvalg)

                                     Anna-Marie Larsen                     (modtager genvalg)                            

6) Valg af revisor:

                                    Clara Christensen           

                                    Christian Christensen   

og revisorsuppleant:

                                    Kirsten Engel                   

7) Eventuelt

 

Mødt var bestyrelsen:

Erling Møller Kristensen, Margit Jakobsen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen og suppleanterne  Hanne Lorenzen og Anna-Marie Larsen, herudover 64 dansere, således at vi i alt var 71.

Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes Ester Matzen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes i første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen er indvarslet i januar nummeret af Danseretningen.

Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen ansås således for lovlig.

 

Ad 2) formandens beretning:

Vi har været til Årsmøde i Landsforeningen d. 18.-19. januar på Agerskov kro, og det var Margit, Gitte og Anne Marie. Jeg var også med da jeg sidder i Landsbestyrelsen.

På Landsplan er der pr. 15. januar i år 2098 medlemmer. Sidste år på samme tid 2181, så en nedgang på 83 medlemmer. For hele 2019 var der 2387 medlemmer, en tilbagegang på 204 medlemmer.

Indbetalinger i Landsforeningen fra medlemmer var i 2019  kr. 318.196 og tilskuddet fra DIF på kr. 50.792

På Fyn og Lolland er alle dansere medlem af Landsforeningen, og sådan burde det også være her i den sønderjyske region.

På landsplan er der 208 dansesteder og ca. 166 danseledere. I vores region 20 dansesteder og 12 danseledere.

Vores Landsformand ville gerne, om vi kunne runde 3000 medlemmer på Landsplan og med 6000 dansere skulle det jo nok kunne lade sig gøre, hvis vi tegner os som medlemmer.

I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2019 - 210 medlemmer, og her i slutningen af februar 200 medlemmer, så det er kun en tilbagegang på 10 medlemmer.

Jeg ville gerne, om vi på sigt kunne komme op på 300 medlemmer i regionen.

Vi er ca. 600 dansere her i regionen, så selv om vi er 200 medlemmer er der stadig små 400, som ikke er medlem. Det koster kr. 160 for enkelte og 240 for par. Der kommer et blad ud 3 gange om året. Det er et meget flot blad, som vi glæder os til at læse. Der er mange tilbud i bladet bl. a. rejser og højskoleophold samt aktiviteter rundt omkring.

I vil jo gerne have, dygtige instruktører, nye danse og god musik til dansen, så det koster i størrelsen kr. 140.000, hver gang, vi skal have produceret en ny CD og DVD.

Når vi indbyder til vores arrangementer, er der en forskel i prisen på kr. 50. Det er forhøjet for at flere kan se, at det kan være en fordel at være medlem, når man nu ikke vil støtte Landsforeningens arbejde. 

Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2019:

Vinterfesten sidste år var d. 13. januar på Agerskov kro med 61 dansere og i år var det søndag d. 2. februar med 81 dansere.

Generalforsamling d. 23. februar i Løjt Hallen med 80 dansere.

Højskoledag d. 30. marts på Rønshoved højskole med 69 dansere.

Margit har haft sommerdans i Arnum i maj og i juli med omkring 50 dansere.

Bothilde har haft sommerdans på Sønderstrand i juni, søndagsdans i Vojens i juli, søndagsdans i Hellevad juli, og sommerdans i august i Hejlsminde med mange dansere.

Erling havde Grundlovsdans ved Løgumkloster kirke. Det var en varm fornøjelse, men der var næsten ingen med fra Løgumkloster, så godt der kom en flok fra andre steder.

Efterårsstævne i Multihallen i Løgumkloster lørdag d. 26. oktober med 50 dansere. Desværre kørte et par af danserne fra Løgumkloster galt på hjemvejen og 1 mistede livet mens en anden blev alvorlig kvæstet, og hun er nu også død af hendes kvæstelser, så husk at se jer godt for, når I er ude i trafikken.

D. 28. september havde vi danselederkursus i Bredsten i danse fra Nordisk 2019 sammen med Vejle og Ribe for at spare lidt på udgifter til instruktøren. Vi var 24 danseledere.

Næste arrangement er højskoledag i Toftlund d. 18. april, og der vil være andre arrangementer i løbet af sommeren, som I kan se i Danseretningen og på vores hjemmeside.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle danserne, også en tak til jer, som er medlem af Landsforeningen. Ligeså en tak fordi I støtter op om vores arrangementer i regionen.

Tak til Gitte som sørger for udsendelse af indbydelser og har kontakt til vores hjemmeside som styres af Kirsten Toft, så også en tak til hende.

Tak til Margit som styrer musikken til vores arrangementer

Tak til Dagmar for at tage imod tilmeldinger og regnskab.

Tak til Ane Marie og Aage som står for salg af lodder og afvikling af lotteri.

Tak til jer som står for indkøb af præmier til lotteri og tak til resten af bestyrelsen.

Tak til revisorerne samt danselederne og sidst en tak til alle for godt samarbejde. 

 

Ad 3) Kasserer Dagmar Skov fremlagde regnskabet for 2019, som viste indtægter på kr. 45.659,50 og udgifter på kr. 43.789,18, hvilket gav et overskud på kr. 1.870,32.

Formuen pr. 31.12.2019 udgør bankindestående kr. 20.824,04, forudbetalt Årsmøde 2020 kr. 3.675,00, stævnekonto kr. 250,00 og kassebeholdning kr. 1.496,00, i alt Kr. 26.245,04, og da der er forudbetalt kr. 250,00, balancerer regnskabet med kr. 26.245,04.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

 

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

 

Ad 5) Da ingen andre ønskede at opstille til bestyrelsen, blev følgende genvalgt:

                           Erling Møller Kristensen og Margit Jakobsen

          Og som suppleanter blev følgende genvalgt, da ingen andre ønskede at opstille

                           Hanne Lorenzen

                           Anna-Marie Larsen

Ad 6) Som revisorer genvalgtes:

                           Clara Christensen, Rudbølvej 50, 6280 Højer

                           Christian Christensen, Åvænget 8, 6541 Bevtoft

         Og som revisorsuppleant genvalgtes:

                            Kirsten Engel, Dyrhøj 6 A, 6300 Gråsten

 

Ad 7)  Under eventuelt kom Kirsten Engel med et forslag vedrørende Vinterfesten:

Hun foreslog, at man nøjedes med en hovedret i stedet for både forret og hovedret. I år startede man med en stor forret kl. 12, hvorefter de fleste var mætte. Kl. 13 kom så en stor hovedret.

Bestyrelsen tager dette forslag med i forbindelse med planlægning af Vinterfesten i 2021. Agerskov er kendt for, at der skal være rigelig mad. Margit, som havde bestilt menuen, oplyste, at der som forret var bestilt 3 små canapeer, men de var bestemt ikke små.

Da ingen andre havde noget under eventuelt, afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

 

Generalforsamlingen tog kun en lille halv times tid,  hvorefter vi fik kaffe med lækker lagkage og småkager.

Efter kaffen trak vi lod om alle de gode gevinster, som Margit havde købt.

Herefter dansede vi til kl. 16, hvor Gitte sagde tak for en dejlig dag. Vi samledes alle midt på dansegulvet og sluttede med en sang ”Dagen i dag er din min ven”.

 

Ref./Gitte

 

Referat af generalforsamling  lørdag, den 23. Februar 2019

i Dansk Senior Dans, Region Sønderjylland

i Løjthallen, Løjt Skolegade 17, Løjt Kirkeby, 6200 Aabenraa,

 

Inden generalforsamlingen havde vi inviteret Janni Hougaard fra La-Fame i Egtved til at komme og vise dansesko. Der var stor interesse for at se og købe dansesko.

Janni er altid villig til at komme og vise sko frem, ring blot til hende på 75 51 8310

 

Dagsorden for generalforsamlingen:

 

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse og suppleanter

            På valg er:    Ane Marie Jensen (modtager genvalg)

                                    Gitte Hansen (modtager genvalg)

                                    Dagmar Skov (modtager genvalg)

                                    Hanne Lorenzen (modtager genvalg)                                                       

6) Valg af revisor og revisorsuppleant (valgt for 1 år)

            På valg er:    Clara Christensen            (revisor)

                                    Christian Christensen    (revisor)

                                    Kirsten Engel                    (revisorsuppleant)

7) Eventuelt

 

Mødt var bestyrelsen:

Erling Møller Kristensen, Margit Jakobsen, Dagmar Skov, Gitte Hansen, Ane Marie Jensen

og suppleant Hanne Lorenzen,

herudover 70 dansere, således at vi i alt var 76.

Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes landsformand Bo Røyen, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes i første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen er indvarslet i januar nummeret af Danseretningen.

Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen ansås således for lovlig.

 

Ad 2) formandens beretning:

Vi har været til Årsmøde i Landsforeningen d. 19.-20. januar på Agerskov kro, og det var Margit og Dagmar og Hanne. Jeg var også med, da jeg sidder i Landsbestyrelsen.

På Landsplan er der pr. 15. januar i år 2193 medlemmer, sidste år på samme tid 2360, så en nedgang på 167 medlemmer. For hele 2018 var der 2591 medlemmer. 

Tilskuddet til Landsforeningen var fra DIF i 2017 kr. 118.000 og 2018 på kr. 45.144 en forskel på kr.73.000. Og når så medlemstallet falder, giver det et underskud på kr. 110.000 for 2018. Næste år er underskuddet budgetteret med kr.49.500, så det eneste, der kan rette op på det, er flere medlemmer af Landsforeningen.

På landsplan er der 208 dansesteder og ca. 166 danseledere.

Vores formand ville gerne, om vi kunne runde 3000 medlemmer, og med 8000 dansere skulle det jo nok kunne lade sig gøre, hvis vi tegner os som medlemmer.

I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2018 215 medlemmer og 15. januar 2019 var der 199 medlemmer.

Jeg ville gerne, om vi på sigt kunne komme op på 300 medlemmer i regionen.

Vi er ca. 800 dansere her i regionen, så selv om vi er 199 medlemmer, er der stadig små 600, som ikke er medlem. Det koster kr. 140 for enkelte og 200 for par. Der kommer et blad ud 3 gange om året. Det er et meget flot blad, som vi glæder os til at læse. Der er mange tilbud i bladet bl. a. rejser og højskoleophold samt aktiviteter rundt omkring.

I vil jo gerne have, dygtige instruktører, nye danse og godt musik til dansen, så det koster i størrelsen kr. 140.000, hver gang vi skal have produceret en ny CD og DVD.

Når vi indbyder til vores arrangementer, er der en forskel i prisen på mindst kr. 25, men måske skal vi have forskellen hævet, hvis det hjælper på interessen for at være medlem.

Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2018:

Vinterfesten sidste år var d. 28. januar på Agerskov kro med 70 dansere og i år var den rykket frem til søndag d. 13. januar med 61 dansere.

Generalforsamling d. 25. februar på Gråsten Landbrugsskole med 100 deltagere.

Højskoledag d. 8. april på Frøslevlejrens efterskole med 42 deltager.

Dansens dag i Jegerup og det var d. 4. maj med 60 dansere.

Margit har haft sommerdans i Arnum i maj og i juli med omkring 50 dansere.

Bothilde har haft sommerdans på Sønderstrand i juni, søndagsdans i Vojens i juli, søndagsdans i Hellevad juli, og sommerdans i august i Hejlsminde med mange dansere.

Efterårsstævne i Multihallen i Løgumkloster lørdag d. 27. oktober med 80 dansere.

D. 22. september havde vi danselederkursus i Bredsten i danse fra Nordisk 2018 sammen med Vejle og Ribe for at spare lidt på udgifter til instruktøren. Vi var 24 danseledere.

Her i foråret 2019 har vi nogle arrangementer i nærmeste fremtid.

Højskoledag lørdag d. 30. marts på Rønshoved Højskole.

Grundlovsdans ved kirken i Løgumkloster d. 5. juni.

Der kommer sikkert flere indbydelser i løbet af forår og sommer, som bliver bekendtgjort på vores hjemmeside og i Danseretningen.

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle danserne også en tak til jer, som er medlem af Landsforeningen. Ligeså en tak fordi I støtter op om vores arrangementer i regionen.

Tak til Gitte som sørger for udsendelse af indbydelser og har kontakt til vores hjemmeside som styres af Kirsten Toft, så også en tak til hende.

Tak til vores tidligere kasserer Bothilde og Anders, der også har tager sig af salg af lotto og køb af gevinster.

Også tak til vores nye kasserer Dagmar Skov, som stillede sig til rådighed, da vi havde et problem.

Også tak til vores revisorer.

Tak til alle danselederne og til resten af bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Der var ingen uddybende spørgsmål, så generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Ad 3) Kasserer Dagmar Skov fremlagde regnskabet for 2018, som viste indtægter på kr. 46.236,00 og udgifter på kr. 44.366,53, hvilket gav et overskud på kr. 1.869,47.

Formuen pr. 31.12.2018 udgør bankindestående kr. 23.398,72 og kassebeholdning kr. 1.081,00, i alt Kr. 24.479,72, og da der er forudbetalt kr. 3.675, balancerer regnskabet med kr. 28.154,72.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

 

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

 

Ad 5) Da ingen andre ønskede at opstille til bestyrelsen, blev følgende 3 genvalgt:

                           Ane Marie Jensen, Gitte Hansen og Dagmar Skov.

          Suppleanter :

                           Hanne Lorenzen blev genvalgt

          Vi skal have 2 suppleanter og nyvalgt blev:

                           Danseleder Anna-Marie Larsen, Ellundvej 58, 6330 Padborg

 

 

Ad 6) Som revisorer genvalgtes:

                           Clara Christensen, Rudbølvej 50, 6280 Højer

                           Christian Christensen, Åvænget 8, 6541 Bevtoft

         Og som revisorsuppleant genvalgtes:

                            Kirsten Engel, Dyrhøj 6 A, 6300 Gråsten

Ad 7)  Ingen havde noget under eventuelt, og dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen.

Landsformand Bo Røyen fortalte, at han var glad for at komme rundt og danse forskellige steder. Han havde ligesom regionsformanden et ønske om, at mange flere blev medlem af Landsforeningen.

Generalforsamlingen tog kun en lille halv times tid,  så vi nåede at danse en halv time inden kaffen.

Vi fik kaffe med boller og lagkage, hvorefter vi trak lod om alle de gode gevinster, som kassereren havde købt.

Herefter dansede vi til kl. 16, hvor vi sluttede med en sang.

 

Ref./Gitte

 

Referat af generalforsamling  søndag, den 25. Februar 2018

i Dansk Senior Dans, Region Sønderjylland

på Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten,

 

 med følgende dagsorden:

 

1) Valg af dirigent

2) Formandens beretning

3) Kassererens regnskab

4) Indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse og suppleanter

            På valg er:    

            Erling Møller Kristensen                                       (modtager genvalg)

            Margit Jakobsen                                                     (modtager genvalg)

                                   

6) Valg af revisor og revisorsuppleant

            På valg er:     Svend Kaiser                                   (revisor – ønsker ikke genvalg)

                                    Johan Peder Møller                      (revisorsuppleant – ønsker ikke genvalg)

                                  (Begge valgt for 1 år)

7) Eventuelt

 

Mødt var bestyrelsen:

Erling Møller Kristensen, Margit Jakobsen, Bothilde Völkers, Gitte Hansen og Ane Marie Jensen og herudover 95 dansere, således at vi i alt var 100.

Formanden Erling Møller Kristensen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde.

 

Ad 1) Til dirigent valgtes Anders Møller, som konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, idet generalforsamlingen ifølge vedtægterne skal afholdes i første kvartal og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Generalforsamlingen er indvarslet i januar nummeret af Danseretningen.

Der var ingen indvendinger og generalforsamlingen ansås således for lovlig.

Der valgtes 2 stemmetællere  Åse Nørgård og  Leif Sørensen.

 

Ad 2) formandens beretning:

 Så har nogle fra bestyrelsen igen været til Årsmøde i Landsforeningen d. 20.-21. januar, og det var Gitte, Bothilde, Ane Marie og jeg selv. Da jeg sidder i Landsbestyrelsen, er jeg automatisk med.

 

Formanden Bo Royen oplyste, at medlemstallet på landsplan var 2747 i 2016 og 2590 i 2017 eller en tilbagegang på 157 medlemmer eller 6 %.

 

Tilskuddet til Landsforeningen var fra DIF i 2017 kr. 118.000 og kontingentbetalingen fra medlemmer på kr. 299.000. i alt kr. 417.000. Regnskabet viser et underskud på 80.000.

 

På Landsplan er der 208 dansesteder og ca. 166 danseledere.

 

Tilskuddet fra DIF afhænger af medlemstallet, så flere medlemmer større tilskud.

Vores formand ville gerne, om vi kunne runde 3000 medlemmer, og med 8000 dansere skulle det jo nok kunne lade sig gøre, hvis vi tegner os som medlem.

 

I vores region var medlemstallet i Landsforeningen i 2017 faldet med 15 medlemmer fra 230 til 215. Jeg ville gerne, om vi på sigt kunne komme op på 300 medlemmer i regionen.

Vi er ca. 800 dansere her i regionen, så selv om vi er 215 medlemmer er der stadig små 600, som ikke er medlem. Det koster kr. 120 for enkelte og 180 for par. Der kommer et blad ud 3 gange om året. Det er et meget flot blad, som vi glæder os til at læse. Der er mange tilbud i bladet bl. a. rejser og højskoleophold samt aktiviteter rundt omkring.

 

I vil jo gerne have, dygtige instruktører, nye danse og godt musik til dansen, så det koster i størrelsen kr. 140.000, hver gang vi skal have produceret en ny CD og DVD.

Når vi indbyder til vores arrangementer, er der en forskel i prisen på mindst kr. 25, men måske skal vi have forskellen hævet, hvis det hjælper på interessen for at blive medlem.

 

Af aktiviteter har vi afholdt følgende i 2017:

Vinterfesten på Agerskov kro med 85 dansere, som vi har afholdt 29. januar.

Vinterfesten i år var d. 28. januar på Agerskov kro med 70 dansere.

Generalforsamling d. 19. februar i Multihallen, Løgumkloster med  80 deltagere.

Højskoledag d. 8. april på Agerskov Ungdomsskole.

Dansens dag d. 19. maj i Jegerup.

Bothilde havde dans på Sønderstrand d. 28, juni og på Gustavs Eng d. 16. juli.

Margit havde sommerdans i Arnum d. 11. juli.

 

D. 23. september havde vi danselederkursus i Arnum med danse fra CD-19. Denne gang stod vi selv for instruktionen, da nogle af danserne havde været med til Danselandsstævnet i Maribo, og gennemgået dansene der. Vi blev dog enige om, at vi fremover ville købe os til undervisningen fra Landsforeningen.

 

Her i foråret 2018 har vi nogle arrangementer i nærmeste fremtid.

Højskoledag på Frøslevlejrens Efterskole d. 18. marts.

Der kommer sikkert flere indbydelser i løbet af forår og sommer, som bliver bekendtgjort på vores hjemmeside og i Danseretningen.

 

Til slut vil jeg gerne sige tak til alle danserne og tak til jer, som også er medlem af Landsforeningen. Tak fordi I støtter op om vores arrangementer i regionen.

En stor tak til Gitte som sørger for udsendelse af indbydelser og har kontakt til vores hjemmeside som styres af Kirsten Toft, så også en tak til hende.

 

Også en stor tak til vores kasserer Bothilde og Anders, der også tager sig af salg af lotto og køb af gevinster. Også tak til vores revisorer.

 

Tak til alle danselederne og til resten af bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Der var ingen uddybende spørgsmål, så generalforsamlingen tog beretningen til efterretning.

 

Ad 3) Kasserer Bothilde Völkers fremlagde regnskabet for 2017, som viste indtægter på kr. 58.620 og udgifter på kr. 59.500, hvilket gav et underskud på kr. 880.

Formuen pr. 31.12.2017 udgør kr. 22.255.

Der var ingen spørgsmål til regnskabet, som herefter godkendtes af generalforsamlingen.

 

Ad 4) Ingen indkomne forslag.

 

Ad 5) Erling Møller Kristen og Margit Jakobsen blev genvalgt til bestyrelsen.

          Som suppleanter valgtes:

          Dagmar Skov, Gl. Kirkevej 1, Tiset, 6510 Gram og

          Hanne Lorenzen, Bylderup-Bov Bygade 8, 6372 Bylderup-Bov

Ad 6) Som revisorer valgtes:

         Clara Christensen, Rudbølvej 50, 6280 Højer

         Christian Christensen, Åvænget 8, 6541 Bevtoft

         Og som revisorsuppleant valgtes:

         Kirsten Engel, Dyrhøj 6 A, 6300 Gråsten

Ad 7)  Ingen havde noget under eventuelt, og dirigenten afsluttede derfor generalforsamlingen.

 

Formanden takkede dirigenten for god ledelse af generalforsamlingen og  bød velkommen til de to nye suppleanter for bestyrelsen, revisorer og revisorsuppleant.

Efter generalforsamlingen fik vi kaffe, brødtort og småkager, hvorefter vi trak lod om alle de gode gevinster, som kassereren havde købt.

Herefter dansede vi til kl. 16, hvor vi sluttede med at synge ”Dagen i dag er din min ven …”

 

Ref./Gitte